logo

Algemene Voorwaarden

1. PARTIJEN EN DEFINITIES

1. Mijn 360 Video Booth, gevestigd te Apeldoorn aan de Watermanstraat 68 7324AK geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder        nummer 64898431 gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van Mijn 360 Video Booth

Email: infoi@mijn360videobooth.nl

Telefoonnummer: 0649554551 -0654738698

Btw-identificatienummer : NL002513749B30

3. De opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Mijn 360 Video Booth

4. De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die daadwerkelijk gebruik maakt van de goederen/diensten van

Mijn 360 Video Booth

5. De opdracht: hieronder wordt verstaan de overeenkomst tussen Mijn 360 Video Booth

en opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende leveringen van goederen en diensten aan opdrachtgever.

2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) aanbiedingen,overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen Mijn 360 Video Booth en de opdrachtgever.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever en/of de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door Mijn 360 Video Booth bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. AANBOD EN OVEREENKOMST

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte, vermelding op de website of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van een maand, tenzij anders schriftelijk door Mijn 360 Video Booth is aangegeven.

2. De prijsvormingsmethode die ten aanzien van de overeenkomst wordt gehanteerd bestaat uit een vast bedrag of regie. In het geval van regie geeft Mijn 360 Video Booth een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Afhankelijk van de daadwerkelijke leveringen komt dan een hoofdsom tot stand.

3. De prijzen zoals vermeld in een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. In het aanbod kunnen stelposten zijn opgenomen.

4. Elk aanbod kan slechts eenmaal worden aanvaard en geldt derhalve niet voor een latere opdracht, tenzij anders is bepaald.

5. Alle opgaven door Mijn 360 Video Booth van getallen, maten, gewichten en kleur van de te gebruiken of te leveren goederen/diensten in de getoonde of verstrekte offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of een andere vormen van aanbod, zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Mijn 360 Video Booth.

6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Mijn 360 Video Booth.

7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Mijn 360 Video Booth een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Mijn 360 Video Booth , of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

8. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende en/of ontbindende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van personeel en aantal klanten aangegaan. Het effect van deze voorwaarden geeft geen recht op schadevergoeding.

4. DUUR, TUSSENTIJDSE OF VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST OF UITSTELLEN

1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege op de in

De overeenkomst opgenomen datum van levering.

2. Indien een vooraf geïdentificeerbare klant verhinderd is deel te nemen aan de opdracht, is vervanging door een andere klant in beginsel niet mogelijk zonder toestemming van. Een potentiële vervangende klant dient zo spoedig mogelijk bij Mijn 360 Video Booth te worden aangemeld ter goedkeuring. Mijn 360 Video Booth is gerechtigd om aanvullende kosten, zoals EUR. 35,- administratiekosten, in rekening te brengen bij vervanging.

3. Opdrachtgever heeft het recht de opdracht op ieder moment te verplaatsen. De opdrachtgever kan de opdracht tot acht weken voor de afgesproken datum kosteloosverplaatsen. Bij verplaatsing binnen acht doch uiterlijk tot vier weken voor de geplande datum is 5% opslag op de hoofdsom verschuldigd. Bij verplaatsing binnen vier doch uiterlijk tot twee weken voor de geplande startdatum is 10% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen twee doch uiterlijk een week voor de geplande datum is 15% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen een week voor de geplande datum is 20% van de nettoprijs verschuldigd.

4. Opdrachtgever heeft het recht de opdracht op ieder moment op te zeggen. Bij eenzijdigeopzegging is de opdrachtgever tenminste de in dit artikellid genoemde onkosten verschuldigd, onverminderd de daadwerkelijk gemaakte onkosten, geleden schade, verschuldigd loon of andere wettelijk geregelde vergoedingen. Deze vergoeding is gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan het bedrijf kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat het bedrijf de daarbij behorende productiecapaciteit aan het bedrijf kan blijven binden. De opdrachtgever kan de opdracht tot acht weken voor de afgesproken datum opzeggen, tegen een administratieve vergoeding van EUR. 35,-. Bij opzegging binnen vier doch uiterlijk tot twee weken voor de geplande datum is 25% van de hoofdsom verschuldigd. Bij opzegging binnen twee doch uiterlijk een week voor de geplande datum is 50% van de hoofdsom verschuldigd. Bij opzegging binnen een week voor de geplande datum is 75% van de hoofdsom verschuldigd.

5. Opzegging of verplaatsing is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven, als datum van opzegging of verplaatsing geldt de datum waarop schriftelijke berichtgeving door Mijn 360 Video Booth ontvangen is. De kosten zijn onmiddellijk bij opzegging of verplaatsing verschuldigd en opeisbaar.

6. De opdrachten kunnen te allen tijde door Mijn 360 Video Booth worden geannuleerd of naar een later tijdstip worden verschoven. De opdrachtgever wordt omtrent een annulering onverwijld op de hoogte gesteld. Mijn 360 Video Booth zal het door de opdrachtgever betaalde bedrag restitueren, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding Indien de opdrachtgever gebruik maakt van een alternatief aangeboden opdracht, wordt het bedrag niet gerestitueerd.

7. Indien een opdracht door overmacht tijdelijk geen doorgang kan vinden, zal zich naar Mijn 360 Video Booth redelijkheid en billijkheid inspannen voor het vinden van een alternatieve mogelijkheid, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige remedie.

8. Mijn 360 Video Booth heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a) Aan de opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de opdrachtgever onder curatele  of bewind wordt gesteld;

b) Er op een aan de opdrachtgever toekomend recht beslag wordt gelegd; In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door de opdrachtgever aan Mijn 360 Video Booth verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is de opdrachtgever een evenredig deel            van de totale geldsom verschuldigd.

5. UITVOERING/LEVERING DOOR FOTO.BOOTH360

1. Mijn 360 Video Booth behartigt de belangen van opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Mijn 360 Video Booth zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtgever erkent dat Mijn 360 Video Booth bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft voor zover geen specifieke eigenschappen, functies of wensen van opdrachtgever zijn vastgelegd in de hoofdovereenkomst/offerte. Alle diensten van Mijn 360 Video Booth worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Mijn 360 Video Booth uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Mijn 360 Video Booth heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat.

2. Mijn 360 Video Booth zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de opdrachtgever Mijn 360 Video Booth altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld,alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

3. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Mijn 360 Video Booth de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Mijn 360 Video Booth dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Mijn 360 Video Booth zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men). 4. Uitvoering van de opdracht geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

5. Mijn 360 Video Booth is gerechtigd tot levering in delen of fases. Bij gedeeltelijke levering is Mijn 360 Video Booth gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren en daarvan betaling te verlangen, alvorens gehouden te zijn tot een volgende leverin

6. Het staat Mijn 360 Video Booth vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden.

Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

7. Indien een klant hinder of overlast oplevert of in redelijkheid wordt beoordeeld dat het waarschijnlijk is dat hij hinder of overlast op gaat leveren, zodanig dat – naar oordeel van Mijn 360 Video Booth – een goede en verantwoorde uitvoering van de overeenkomst door Mijn 360 Video Booth wordt belemmerd, kan Mijn 360 Video Booth de klant uitsluiten van verdere voorzetting van deelname. Alle daaruit voortvloeiende schade komt voor rekening van de opdrachtgever en/of de klant zelf.

6. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

1. Indien voor de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, verplichten partijen zich om deze opdracht aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. De partij die van mening is dat aanpassing van de opdracht noodzakelijk is, maakt dit schriftelijk kenbaar aan de andere partij, met opgave van redenen.

2. Indien de wijziging van of aanvulling op de opdracht financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Mijn 360 Video Booth de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. 3. Indien eerder een vaste vergoeding is overeengekomen, is Mijn 360 Video Booth daar niet meer aan gebonden en kan Mijn 360 Video Booth de werkzaamheden opschorten tot over de vergoeding een aanvullende overeenkomst is gesloten.

7. VERBINTENISSEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever stelt Mijn 360 Video Booth in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Mijn 360 Video Booth . Hieronder wordt onder andere begrepen: 

a) Er zorg voor dragen dat Mijn 360 Video Booth tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, toestemmingen e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens;

b) Het ter beschikking stellen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde energie, water en gas. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de opdrachtgever;

c) Er zorg voor dragen dat Mijn 360 Video Booth beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bijvoorbeeld hulpmiddelen;

d) Mijn 360 Video Booth dient te allen tijde het object waaraan of waarin de opdracht wordt verricht te kunnen betreden. De opdrachtgever dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen;

e) Opdrachtgever dient zorg te dragen voldoende plaatsingsruimte met een minimale afstand van 3m3 meter om de werkzaamheden van Mijn 360 Video Booth te kunnen uitvoeren.

f) Opdrachtgever dient rekening te houden dat openbare wegen, vluchtroutes en paden niet dichtgezet kunnen worden. Hulpverleners c.q. noodhulpdiensten dienen ten allertijden vrije doorgang te hebben bij eventuele calamiteiten.

2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient de opdrachtgever Mijn 360 Video Booth hieromtrent tijdig te informeren. Mijn 360 Video Booth is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis-, loonkosten of andere vertragingsschade, als gevolg hiervan aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Mijn 360 Video Booth is alsdan nimmer gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan de opdrachtgever te vergoeden.

3. De opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door: 

a) Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; 

b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd; 

c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

d) Onjuiste en/of onvolledig verstrekte informatie door opdrachtgever. 

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mijn 360 Video Booth aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mijn 360 Video Booth worden verstrekt. De opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe de klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Mijn 360 Video Booth zijn verstrekt, heeft Mijn 360 Video Booth het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8. VERHUUR

1. De opdrachtgever verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de goederen en de gebruikers daarvan en zal ervoor zorgdragen dat de gebruikers met deze algemene voorwaarden bekend zijn en zich daaraan zullen conformeren. 2. Het staat de opdrachtgever niet vrij de goederen aan derden onder te verhuren of in (mede)gebruik te geven onder welke benaming dan ook. Ook zal de opdrachtgever de goederen niet gebruiken buiten het dekkingsgebied van de verzekering. Alle schade, die voor Mijn 360 Video Booth ontstaat ten gevolge van een onjuist, onbehoorlijk of onrechtmatig gebruik of laten gebruiken van de goederen door de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Mijn 360 Video Booth ten deze in de meest ruime zin zowel in als buiten rechte.

3. De opdrachtgever is verplicht de goederen te onderhouden volgens de daarvoor bestemde documenten (onderhoudsboek). De opdrachtgever zal alle op de goederen van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de goederen, strikt in acht nemen en naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van bovengenoemde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, is de opdrachtgever aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart Mijn 360 Video Booth tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derde geleden schade, veroorzaakt met of anderszins verband houdende met (het gebruik van) de goederen.

4. In het geval de opdrachtgever van de goederen geen gebruik kan maken, komt dit voor zijn risico en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering het gevolg is van omstandigheden waarvan hoofdzakelijk aan een Mijn 360 Video Booth verwijt kan worden gemaakt.

5. Tot het tijdstip waarop de goederen weer in de feitelijke macht van Mijn 360 Video Booth zijn, is het risico van verlies, beschadiging door of aan de goederen of tenietgaan daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Indien Mijn 360 Video Booth in één van de hiervoor genoemde gevallen op haar eerste verzoek niet vrijelijk over de goederen kan beschikken, komt de daaruit voor Mijn 360 Video Booth voortvloeiende schade ten laste van de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever dient de goederen van binnen en buiten schoon aan te bieden bij de inlevering. Indien de goederen niet gereinigd zijn, worden de reconditioneringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Bij inlevering van de goederen zal de opdrachtgever of degene die de goederen namens de opdrachtgever inlevert, het voorlopige innamenrapport ondertekenen. Mijn 360 Video Booth stelt binnen 7 werkdagen een definitief innamenrapport op, desgewenst incl. digitale foto’s. Dit door Mijn 360 Video Booth opgemaakte innamenrapport geldt als bindend voor beide partijen.

7. Indien de goederen bij inname in afwijkende/mindere staat verkeren, dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud, met inachtneming van de ouderdom van de goederen, mag worden verwacht, is Mijn 360 Video Booth gerechtigd de waardevermindering die hieruit voortvloeit aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8. Zonder toestemming van Mijn 360 Video Booth is de opdrachtgever niet gerechtigd om de goederen eerder in te leveren. Mijn 360 Video Booth is niet verplicht om de goederen eerder aan te nemen dan aanvankelijk overeengekomen. Bij eerdere inlevering heeft de opdrachtgever geen recht op gedeeltelijke restitutie.

9. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de retournering van de producten ter magazijn van Mijn 360 Video Booth. Indien de opdrachtgever de goederen met alle bijbehorende zaken en documentatie niet op tijd aflevert na beëindiging van de overeenkomst c.q. de huurtermijn, is de opdrachtgever aan Mijn 360 Video Booth een direct opeisbare boet verschuldigd van € 250,- ex. btw voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan zijn afleververplichting voldoet. Deze boete geldt onverminderd het recht vanMijn 360 Video Booth om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen. Indien de opdrachtgever de goederen na het afgesproken tijdstip wil terugbrengen geschiedt dat derhalve voor eigen rekening en risico. Voor een latere inlevering dient een afspraak met Mijn 360 Video Booth teworden gemaakt voor haar beschikbaarheid.

10. Terstond na beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtgever de goederen op zijn kosten en in goede en oorspronkelijke staat, normale slijtage uitgezonderd, afleveren aan Mijn 360 Video Booth of de door deze aan te wijzen persoon op het door Mijn 360 Video Booth aan te geven tijdstip en adres. Tevens dient de opdrachtgever alle accessoires welke inbegrepen zijn aan Mijn 360 Video Booth te overleggen. Zaken die door de opdrachtgever met toestemming van aan/op de Mijn 360 Video Booth goederen zijn aangebracht, dient de opdrachtgever bij teruggave te hebben verwijderd. Schade, veroorzaakt door deze verwijdering, komt voor rekening van de opdrachtgever. Bij gebreke van zodanige teruggave door de opdrachtgever mag Mijn 360 Video Booth, voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelf de plaats betreden waar de goederen zich bevindt om deze tot zich te nemen. Bij inleveren zal een innamenrapport worden opgesteld en ondertekend omtrent de staat van het gehuurde.

9. PRIJZEN EN BETALING

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever de verschuldigde geldsom in zijn geheel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen door middel van girale overboeking. Mijn 360 Video Booth is gerechtigd om de facturen voorafgaand aan de levering te versturen.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Mijn 360 Video Booth terstond gerechtigd om opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.

4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Mijn 360 Video Booth is het de opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

5. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de aanbieding of offerte. Indien na aanvaarding van de aanbieding of offerte prijsverhogende omstandigheden optreden, die buiten de invloedsfeer van Mijn 360 Video Booth vallen, zoals loonstijging, stijging van inkoopprijzen, regeringsmaatregelen (zoals sociale lasten, belasting, etc.), of waardevermindering van de Euro of andere valuta, is Mijn 360 Video Booth gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomst aan te passen.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Mijn 360 Video Booth op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

7. Mijn 360 Video Booth heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen en er derhalve sprake is van een klacht, dient de opdrachtgever terstond Mijn 360 Video Booth hieromtrent te informeren.

2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Mijn 360 Video Booth – behoudens toepasselijkheid van enige exoneratie – de klacht kosteloos naar redelijkheid oplossen. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de aard van de klacht de ontbinding rechtvaardigt. Het voorgaande geldt zonder de opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de opdrachtgever is toe te rekenen of de opdrachtgever Mijn 360 Video Booth omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging, nakoming, schadevergoeding, ontbinding of andere remedie. De bewijslast dat de fout aan Mijn 360 Video Booth is toe te rekenen ligt bij de opdrachtgever. 4. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 5. Mocht Mijn 360 Video Booth onverwijld jegens de opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Mijn 360 Video Booth gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of het bedrag van het honorarium dat Mijn 360 Video Booth voor de werkzaamheden – waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen vermeerderd met 15%.

6. Aansprakelijkheid van Mijn 360 Video Booth reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, letselschade, immateriële schade of gederfde winst.

7. De opdrachtgever vrijwaart Mijn 360 Video Booth voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade (van derden) doordat Mijn 360 Video Booth heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door de opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.

8. De opdrachtgever vrijwaart Mijn 360 Video Booth voor aanspraken van de opdrachtgever en derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of gebruik van gehuurde goederen schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Mijn 360 Video Booth toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van de klant. Indien Mijn 360 Video Booth uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Mijn 360 Video Booth zowel buiten als in rechte bij te staan.

9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Mijn 360 Video Booth tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis. 10. De exoneratiebepalingen uit dit artikel gelden tevens ten behoeve van derden die Mijn 360 Video Booth te werk stelt, zoals opdrachtnemers of ondergeschikten.

11. VERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mijn 360 Video Booth geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen,  weersomstandigheden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën, ziekte van personeel van Mijn 360 Video Booth  enoverheidsmaatregelen. 

2. Tenzij anders overeengekomen worden verplichtingen van Mijn 360 Video Booth tijdens overmacht opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Mijn 360 Video Booth onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Foto.booth360 bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

3. Indien Mijn 360 Video Booth bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverdeof verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

12. INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Mijn 360 Video Booth behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Mijn 360 Video Booth verschaft de opdrachtgever en/of klant (slechts) een licentie om het vervaardigde beeldmateriaal te gebruiken, maar niet om door te verkopen/overdragen. Beelden die gerefereerd kunnen worden aan Mijn 360 Video Booth mogen ook niet worden bewerkt. 

2. Mijn 360 Video Booth is gerechtigd om het door haar vervaardigde beeldmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden.


3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afhandeling van de portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor het beeldrecht van bijvoorbeeld gebouwen, kunstwerken of locaties. De kosten voor de registratie en afkoop van deze rechten zijn voor rekening van opdrachtgever en zullen tenzij anders overeengekomen additioneel worden gefactureerd. 

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever en/of klant. 13. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten 

     1) Mijn 360 Video Booth is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan
een derde partij over te dragen. De opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Mijn 360 Video Booth.

      2) Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing. 

     3) In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Geldrop Mierlo onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Geldrop-Mierlo is. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies